Thumb 608f7939d3f02058757ff5f7e209ec9a81f7f2d9
82d7801474aa648e4ea711e8cdc23bc7e1182531

Alzheimer Nederland

Ik collecteer omdat:

Dementie de aandacht moet krijgen die het nodig heeft. Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden. De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden.

Tikkie
3

donaties

€ 15

ingezameld