Thumb 58a6f8ece3c4f48881307f1120a4ece32c037d77
7013b58b0e4388814e6bf09bb89fad6018f603de

Angelique Van Wanrooij

Ik collecteer omdat:

Ik het heel belangrijk vind dat er een medicijn wordt gevonden zodat niemand meer aan deze ziekte hoeft te overlijden. Mijn moeder is afgelopen oktober gestorven aan deze vreselijke ziekte en dit wens ik niemand toe.
Tikkie
1

donatie

€ 71

ingezameld