Thumb 431b2318b5be5dc20d7b82c379b8615d3f09ed0b
Qr
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Dennis Duwel

Ik collecteer omdat:

Dementie te weinig aandacht krijgt en nog teveel voorkomt. Er moet een oplossing komen voor deze mens onterende ziekte!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld