Thumb 431b2318b5be5dc20d7b82c379b8615d3f09ed0b
82d7801474aa648e4ea711e8cdc23bc7e1182531

Dennis Duwel

Ik collecteer omdat:

Dementie te weinig aandacht krijgt en nog teveel voorkomt. Er moet een oplossing komen voor deze mens onterende ziekte!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld