Thumb b30f691d6f48a8582b2b80105c5769f57496510b
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Dennis Duwel

Ik collecteer omdat:

Dementie te weinig aandacht krijgt en nog teveel voorkomt. Er moet een oplossing komen voor deze mens onterende ziekte!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld