Thumb d3e8f7b6c0978ee4307243d2a6b4a189e857e256
Qr
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Eva ten Voorde

Ik collecteer omdat:

....ik in mijn werk als wijkverpleegkundige en casemanager veel in aanraking kom met cliënten met alzheimer.
Daarin kom ik heftige situaties en soms ook mooie situaties tegen.
Door als collectant mee te lopen in de collecteweek, hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de goede zaak van Alzheimer Nederland.

Tikkie
3

donaties

€ 30

ingezameld