Thumb d3e8f7b6c0978ee4307243d2a6b4a189e857e256
82d7801474aa648e4ea711e8cdc23bc7e1182531

Eva ten Voorde

Ik collecteer omdat:

....ik in mijn werk als wijkverpleegkundige en casemanager veel in aanraking kom met cliënten met alzheimer.
Daarin kom ik heftige situaties en soms ook mooie situaties tegen.
Door als collectant mee te lopen in de collecteweek, hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de goede zaak van Alzheimer Nederland.

Tikkie
3

donaties

€ 30

ingezameld