Thumb 39d77c6dcfbb2a9f89b46bcc84f4ddfcec9df45c
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Gert-Jan Marjon de Waard-Nooitge...

Ik collecteer omdat:

21 SEPTEMBER-ALZHEIMERDAG
De collecte vindt dit jaar plaats van 1 tot en met 7 november.
MAAR DONEREN KAN NATUURLIJK HET HELE JAAR DOOR.
Help de strijd tegen deze verschrikkelijke ziekte

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld