Thumb 4e58607c6b17352e9ee64b70b47f424ec5363c75
Qr
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Huib van Heumen

Ik collecteer omdat:

- Dementie de ‘snelst groeiende doodsoorzaak’ in Nederland is.
- Er op dit moment geen kans op genezing is.
- Er geen medicatie is om de ziekteprocessen af te remmen.
- Er naar schatting ruim 280.000 mensen met dementie zijn.
- Door de vergrijzing dit aantal de komende decennia ruim zal verdubbelen.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld