Thumb 14cec94c4d3ac7a2f6b616f0ee3ad98ffe7a0cd9
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Jeantine Harthoorn

Ik collecteer omdat:

Mijn moeder (74) heeft eind 2019 de diagnose Alzheimer gekregen. Haar wereld staat op z’n kop. We leven mee en zijn enorm betrokken, proberen haar zo goed mogelijk te helpen. Maar wat zou het fijn zijn als er echt een medicijn zou zijn waarmee deze ziekte gestopt zou kunnen worden. Veel onderzoek is nodig en dus geld! Vandaar deze online collectebus!

Tikkie
15

donaties

€ 197

ingezameld