Thumb b39b3c3c2883f436774418dec88d4b47ebae1790
82d7801474aa648e4ea711e8cdc23bc7e1182531

Maarten "voor ik het vergeet"

Ik collecteer omdat:

Lieve mensen,
Namens Maarten "voor ik het vergeet" willen we geld inzamelen voor Alzheimer Nederland. Zo willen we ons steentje bijdragen aan de bekendheid van dementie (op jonge leeftijd) en hopelijk draagt het bij aan (ooit) een medicijn.
Alvast bedankt namens familie en vrienden van Maarten (L)

0

donaties

€ 0

ingezameld